ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: de door Fervor gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Fervor; www.fervor.nl.
1.2 Deelnemer: degene die een door Fervor georganiseerde les volgt of wenst te volgen bij Fervor.
1.3 Fervor is gevestigd te Berkel en Rodenrijs en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27356026.
1.4 Lidmaatschap: een door Fervor uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, contributiegelden voor het volgen van pilates-peutergym-dance4kids-peuterdans en/of andere lessen bij Fervor.
1.5 Losse Les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Fervor anders dan op basis van een lidmaatschap.
1.6 Workshop: een bij Fervor te geven of gegeven workshop.


2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, proeflessen en workshops bij Fervor. Door deelname aan een (losse) les, proefles, workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Fervor kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Fervor zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
2.3 Op alle overeenkomsten tussen Fervor en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

3. Lidmaatschap / Strippenkaarten
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart.
3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Fervor het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.
3.3 Vanaf de datum van het ontvangen lidmaatschapsgeld bestaat er tussen deelnemer en Fervor een overeenkomst.
3.4 Fervor biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan, welke terug te vinden zijn op de website www.fervor.nl

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een lidmaatschap, workshop of losse les moet voorafgaand aan de les of workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of middels contante betaling. Nadat de deelnemer via de website een lidmaatschap heeft afgesloten, wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht én het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de deelnemer tot nadere opzegging aan Fervor toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer niet meer online reserveren en zal Fervor zich het recht toekennen om de desbetreffende deelnemer de deelname aan lessen te weigeren. De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3 Het lidmaatschapsgeld is de deelnemer ook verschuldigd, indien deelnemer om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen.
4.3 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen en workshops staan altijd op de website www.fervor.nl. Fervor behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Fervor en/of door vermelding op de website en/of per email.

5. Lesrooster
5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Fervorr behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Fervor, middels vermelding op de website en/of per e-mail.
5.2 Fervor behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap
6.1 De deelnemer kan een geldend lidmaatschap altijd beëindigen. Let op: doe dit voor de eerste van de maand! Je abonnement loopt dan nog een maand door. Bijvoorbeeld: als je vóór 1 januari opzegt loopt je abonnement tot 1 februari. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet per mail worden ingediend bij Fervor en kan worden verzonden naar info@fervor.nl
6.3 Indien een deelnemer, na beëindiging van een lidmaatschap, opnieuw een lidmaatschap wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 15 in rekening gebracht worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Fervor werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een (losse) les of workshop bij Fervor, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.
7.2 Fervor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops en/of (losse) lessen verzorgd door Fervor.
7.3 Deelnemers die lijden aan bv. suikerziekte, epilepsie, rugklachten en/of andere vormen van blessures dienen dit voor aanvang van de (losse) les, workshop door te geven.
7.4 De aansprakelijkheid van Fervor voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
7.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fervor beperkt tot driemaal een maandabonnement lidmaatschapsvorm.
7.6 Fervor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Persoonsgegevens
8.1 Fervor verzamelt persoonsgegevens van deeelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Fervor gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.2 Fervor gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Fervorr en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Fervor, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@fervor.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Fervor gebruik kan worden gemaakt.
8.3 Fervor geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.